Một ngày ở trường

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

Trong một ngày của trẻ ở TRƯỜNG ĐỨC TRÍ

SÁNG

CHIỀU

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trong giờ học tập của trẻ

THỜI GIAN BIỂU

KHỐI TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ

BUỔI SÁNG THỜI GIAN CHUÔNG BÁO HIỆU
Vào lớp 7 giờ 10 phút 3 hồi
Tiết 1 7 giờ 15 phút – 7 giờ 50 phút 1 hồi
Tiết 2 7 giờ 52 phút – 8 giờ 27 phút 1 hồi
Tiết 3 8 giờ 30 phút – 9 giờ 05 phút 1 hồi
Ra chơi 9 giờ 05 phút – 9 giờ 20 phút 2 hồi
Tiết 4 9 giờ 25 phút – 10 giờ 00 phút 1 hồi
Tiết 5 10 giờ 00 phút – 10 giờ 30 phút 1 hồi
Ăn trưa (K1, 2) 10 giờ 30 phút 1 hồi
Ăn trưa (K3, 4) 10 giờ 45 phút 1 hồi
Nghỉ trưa 11 giờ 30 phút – 13 giờ 30 phút 1 hồi
BUỔI CHIỀU THỜI GIAN CHUÔNG BÁO HIỆU
VS cá nhân, ăn xế 13 giờ 30 phút – 14 giờ 00 phút 1 hồi
Tiết 1 14 giờ 00 phút – 14 giờ 35 phút 1 hồi
Tiết 2 14 giờ 35 phút – 15 giờ 10 phút 1 hồi
Ra chơi 15 giờ 10 phút – 15 giờ 25 phút 2 hồi
Tiết 3 15 giờ 25 phút – 16 giờ 00 phút 1 hồi
Tiết 4 16 giờ 00 phút – 16 giờ 35 phút 1 hồi
Ra về 16 giờ 35 phút 1 hồi dài
Hỗ trợ trực tuyến !!